Kim jest notariusz? W czym może nam pomóc?

 Notariusz jest przede wszystkim zawodem prawniczym i aby nim zostać trzeba najpierw skończyć studia na wydziale prawa danej uczelni wyższej, oczywiście w tzw. międzyczasie lub programie nauczania przyszłych absolwentów jest wybór specjalizacji wybranego zawodu prawniczego. Tych zawodów prawniczych jest kilka: sędzia, czyli po odpowiednim przygotowaniu może sprawować urząd sędziego i jej lub jego miejscem pracy jest sąd, i przez to zalicza się do struktury trójpodziału władzy cywilnej państwa o ustroju demokratycznym, według koncepcji francuskiego myśliciela politycznego Monteskiusza, (fr. Montesquieu, Ch. L. de Secondat), na władzę: ustawodawczą (w Polsce jest Sejm i Senat), wykonawczą (w Polsce jest to prezes Rady Ministrów (premier) i prezydent wybierany w wyborach powszechnych na 5-letnią kadencję) i sadowniczą (prezes Sądu Najwyższego).

Sędzia na podstawie zebranego materiału dowodowego, po przeprowadzanej analizie i w oparciu o wykładnię przepisów prawa wydaje wyrok. Kolejnym zawodem jest prokurator, który zbiera i gromadzi materiał dowodowy i następnie przedstawia akt oskarżenia wnoszony do sądu. Następnym zawodem prawniczym jest adwokat (obrońca) i jego zadaniem jest obrona osoby postawionej w stan oskarżenia przed sądem. Występuje jeszcze radca prawny, który służy pomocą prawną i również może świadczyć usługi prawne. 

Zdobycie uprawnień

Następnym krokiem jest następny etap edukacji, tj. przystąpienie do egzaminu wszczęcia bądź przystąpienia do aplikacji polegającej  na przysposobieniu wiedzy, zdobyciu pewnych i ważnych umiejętności i staż praktyki zawodowej. Efektem finalnym aplikacji jest egzamin końcowy. Wniosek do ministra sprawiedliwości, który ostatecznie powołuje prawnika z właściwie sobie przypisaną profesją zezwalający na pełnoprawne wykonywanie powierzonych mu zadań. Tym samym nabywa status osoby funkcjonariusza publicznego. Notariusz także działa w oparciu lub na podstawie ustawy o notariacie, co wydaje się być oczywiste i bezdyskusyjne. Jego starodawne brzmienie lub nazwa to rejent lub sędzia. 

Czynności związane z wykonywaniem zawodu.

 • kwestie związane ze sporządzaniem aktów notarialnych, 
 • kwestie związane z poświadczeniem dziedziczenia, 
 • czynności wynikające z europejskiego poświadczenia dziedziczenia,
 • świadczenia usług na rzecz osób fizycznych, np. sukcesja firmy lub przedsiębiorstwa, 
 • poświadczenie/a prawdy, np. podpis, zgodność dokumentów itd.,
 • depozyt cennych przedmiotów jako zabezpieczenie przed osobami trzecimi, 
 • spisywanie protokołów, np. podczas aukcji bądź spółek prawa handlowego i in.,
 • sporządzanie oświadczeń, projektów akt i innych dokumentów, 
 • księga wieczysta i sporządzanie wniosków w tej materii, 
 • wypisy, odpisy, kopie dokumentów, 
 • protest weksli i czeków, 
 • inne formy czynności, np. hipoteka lub przeprowadzanie przetargu publicznego.

Prawo zatem jest rozległą i wszechobecną dziedziną wiedzy, zarówno w wymiarze teoretycznym, jak i praktycznym, dotykającą niemalże każdej sfery działalności ludzkiej – gospodarczej, społecznej, politycznej, stąd potrzeba tylu zawodów prawniczych, nie tylko w ramach aplikantów, ale również z poziomu eksperckiego. 

Related Post